Közös múltunk megidézése – a visegrádi országok királyainak találkozója Kétyen

The Project
Implementation of the Project
Projektösszefoglaló
Fényképek
Historical retrospective
Történelmi visszatekintés

Title of the project: Summoning our common past – the meeting of the kings of the Visegrád countries in Kéty

Involved partners: Municipality of Kéty (Applicant) – Hungary, Municipality of Keť (project partner) – Slovakia, Municipality of Kety (project partner) – Poland, Municipality of Březová (project partner) – Czech Republic

Aims: Our goal is to bring the inhabitants, especially the young people, closer to history, to acquaint them with the medieval and contemporary cultural heritage by implementing a large-scale medieval royal meeting, modeled on the Visegrád royal meeting of 1335. Furthermore, to continue the cooperation begun by our kings by concluding a twinning agreement between our partners.

Target group: Municipal leaders, Young folk dance groups, associations transferring traditions, craftsmen, Choreographers, art directors, professional public, general public

Short description: The idea of the project is the evoke of medieval historical events in Central Europe, the Visegrad meeting of kings in 1335, when the foundations of Visegrad cooperation were laid. With the involvement of our V4 partners, civilians, craftsmen and dancers, we will present historical events, rich cultural heritage and explore future common opportunities. We will conclude a cooperation agreement with our Partners. All this will take place in July 2022 at a three-day international meeting in Kéty (Hungary), for which all partners will prepare at home with historical research and contemporary music, dance, costume, gastronomic, royal and knightly demonstrations. The program is enriched by a workshop, an international cultural program, a presentation of old crafts, a presentation of medieval traders, a medieval market atmosphere and a historical performance.

Implementation Period: From: 01/02/2022 Until: 01/02/2023

Deliverables: Three-day international meeting with opening evening, workshop, medieval historical performance and costume display, 4 Visegrád royal meeting, summary day, dataprojector and screen

Total costs: 10 000,00 Eur

The project is implemented with the support of the Visegrad Fund

Project Partners: 

 

 Obec Keť | Oficiálne stránky obce | www.ket.sk

Obec Keť | Oficiálne stránky obce | www.ket.sk
Gminy Kęty | www.kety.pl
Obec Březová | www.obecbrezova.cz

Projektcím:Közös múltunk megidézése – a visegrádi országok királyainak találkozója Kétyen

Bevont partnerek: Kéty Község (Pályázó) – Magyarország, Érsekkéty Község (projektpartner) – Szlovákia, Kety (projektpartner) – Lengyelország, Březová Község (projektpartner) – Csehország

Célok: Célunk, hogy az 1335-ös visegrádi királytalálkozó mintájára egy nagyszabású középkori királytalálkozó megvalósításával közelebb hozzuk a lakosságot, különösen a fiatalokat a történelemhez, megismertessük a középkori és a jelenkori kulturális örökséggel. Továbbá a királyaink által megkezdett együttműködést partnereink közötti testvérvárosi szerződés megkötésével szeretnénk folytatni.

Célcsoportok: Önkormányzati vezetők, fiatal néptánccsoportok, hagyományőrző egyesületek, kézművesek, koreográfusok, művészeti vezetők, szakmai közönség, nagyközönség

Rövid leírás:  A projekt ötlete közép-európai középkori történelmi események, az 1335-ös visegrádi királytalálkozó megidézése, amikor a visegrádi együttműködés alapjait tették le. V4-es partnereink, civilek, kézművesek és táncosok bevonásával történelmi eseményeket, gazdag kulturális örökséget mutatunk be, és feltárjuk a jövőbeli közös lehetőségeket. Partnereinkkel együttműködési megállapodást kötünk. Minderre 2022 júliusában kerül sor egy háromnapos nemzetközi találkozón Kétyen (Magyarország), amelyre minden partner itthon készül történeti kutatással és kortárs zenei, tánc-, kosztüm-, gasztronómiai, királyi és lovagi bemutatókkal. A programot műhelymunka, nemzetközi kulturális program, régi mesterségek bemutatója, középkori kereskedők bemutatója, középkori piaci hangulat és történelmi előadás színesíti.

Megvalósítási időszak: 2022.02.01-től 2023.02.01-ig

Eredmények: Háromnapos nemzetközi találkozó nyitóesttel, workshoppal, középkori történelmi előadással és jelmezbemutatóval, 4 Visegrádi királytalálkozóval, összefoglaló nappal, kivetítővel és vetítővászonnal

Jóváhagyott támogatás: 10 000,00 Eur

A projekt a Visegrad Fund – Visegrad Fund támogatásával valósul meg.

Project Partnerek: 

 

 Obec Keť | Oficiálne stránky obce | www.ket.sk

Obec Keť | Oficiálne stránky obce | www.ket.sk
Gminy Kęty | www.kety.pl
Obec Březová | www.obecbrezova.cz

Historical retrospective: Meeting of the Kings of Visegrád 1335

There is a historical basis for the cooperation of the Visegrád countries, which very few are known: the 1335 „Visegrád King’s Meeting”.

The Visegrád Royal Meeting was a diplomatic meeting in late October and early November 1335. It was convened by King Róbert Károly, and János Luxembourg of the Czech king and the Polish king of Poland were involved. As a result, the hostility between Poland and the Czech Republic ceased, instead the three countries were established by alliance and commercial cooperation.

In the preparation of the personal meeting, the followers of the Polish and Czech kings (in the presence of the delegates of the Hungarian king) developed the conditions for the agreement in Trenčín. Subsequently, at the beginning of September, Károly Róbert made an alliance with the Czech against King Albert II., Austrian Prince.

Then the 3 kings meet in Visegrád at the end of October and early November 1335. They agreed on mutual military assistance against IV. Louis German-Roman Emperor and Austrian Prince Albert II.; János Luxembourg resigned from his Polish throne, and Casimir III. from Silesia, and also acknowledged that Pomerania would remain in the possession of the German Knights.

One of the aims of the meeting was to smooth out their contradictions and agree on economic-political cooperation against Vienna’s commodity rights. New commercial paths have been designated to avoid the Viennese customs. The main stations of the Buda – Brno route were Esztergom, Trnava and Holič. Buda and Brno were given a full commodity right. The Hungarian headquarters of the Polish-Russian trade became Košice. This collaboration was so successful that the economies of the three kingdoms at this age were growing in its age. There was a currency union between Hungary and the Czech Republic.

The meeting in Chronicle of János Thuróczy

“In the year 1335, around the celebration of St. Martin, the Czech king and his son, Charles, and the King of the Poles, came to King Charles, to the castle of Visegrád in Hungary, to make an eternal peace of peace.

This happened. At the lunch of the Czech king, two thousand five hundred breads were given every day from the generosity of the Hungarian king, and abundantly from the royal food; and for the horses for a day, twenty-five fodder.

 And for the Polish king’s lunch abundantly one thousand five hundred breads and food; one hundred and eighty barrels were measured from wine.

The king of Hungary also gave the King of the Czechs with various expensive jewelry, such as fifty silver jugs, two quits, two belts, a wonderful chessboard, two priceless saddles, a strap dagger that came with two hundred silver brands and a wonderful pearl mussel.

As the king of Poland was a taxpayer of the King of the Czechs, and since Charles, the king of Hungary, married the sister of the Polish king: King of Hungary, Charles, gave him the finest gold of five hundred brands to redeem him from the taxation to the Czech king. It was also decided here that if any of these kings or their country were to be attacked by an enemy, the others would be required to help. And this was confirmed with great oath between each other. ”

We built our project on this – and made a three-day international „royal” meeting with our Slovak, Czech and Polish partner, aimed at introducing people to common history, medieval dances, music, crafts, costumes characteristic of V4 nations, combat models, weapons, food, life of simple people and royal court. We also introduced the modern cultural heritage.

Történelmi visszatekintés: Az 1335-ös visegrádi királytalálkozó

A visegrádi országok együttműködésének történelmi alapja van, melyet nagyon kevesen ismernek: az 1335-ös „Visegrádi királytalálkozó”.

A visegrádi királytalálkozó a Károly Róbert magyar király által összehívott, Luxemburgi János cseh király és Nagy Kázmér lengyel király részvételével 1335 október végén és november elején megrendezett diplomáciai találkozó volt. Eredményeképpen megszűnt a Lengyelország és Csehország közötti ellenségeskedés, helyette a három ország között szövetség és kereskedelmi együttműködés jött létre.

A személyes találkozó előkészítéseként a lengyel és cseh király követei a magyar király küldöttjeinek jelenlétében 1335 augusztusában Trencsénben kidolgozták a megállapodás feltételeit. Ezt követően szeptember elején Károly Róbert szövetséget kötött a cseh királlyal II. Albert osztrák herceg ellen.

Ezután került sor 1335 október végén és november elején a hármas találkozóra Visegrádon. Megállapodtak a kölcsönös katonai segítségnyújtásról a IV. Lajos német-római császár és II. Albert osztrák herceg ellen, Luxemburgi János lemondott lengyel trónigényéről, III. Kázmér pedig Sziléziáról, valamint azt is tudomásul vette, hogy Pomeránia a Német Lovagrend birtokában marad.

A találkozó egyik célja az volt, hogy a résztvevők elsimítsák ellentéteiket és gazdasági-politikai együttműködésben állapodjanak meg Bécs árumegállító joga ellenében. Új kereskedelmi utakat jelöltek ki, hogy kikerüljék a bécsi vámot. A Buda–Brünn útvonal főbb állomásai Esztergom, Nagyszombat és Holics voltak. Buda és Brünn teljes árumegállító jogot kaptak. A lengyel-orosz kereskedelem magyarországi központja Kassa lett. Ez az együttműködés olyan sikeres volt, hogy a három királyság gazdasága ebben a korban virágkorát élte. Magyarország és Csehország között a királytalálkozó körüli években valutaunió is létezett.

A találkozó Thuróczy János krónikájában

„Az Úr 1335. évében, Szent Márton ünnepe körül János cseh király és fia, Károly, meg a lengyelek királya Magyarországra, Visegrád várába jött Károly királyhoz, hogy ott örök békeegyezséget kössenek. Ez meg is történt. A cseh király ebédjére a magyar király bőkezűségéből mindennap kétezer ötszáz kenyeret adtak, és a királyi étekből is bőségesen; a lovaknak pedig egy-egy napra huszonöt mérő abrakot. A lengyel király ebédjére pedig ezerötszáz kenyeret és élelmiszert bőségesen; borból száznyolcvan hordót mértek ki. Magyarország királya különböző drága ékszerekkel is megajándékozta a csehek királyát, úgymint ötven ezüstkorsóval, két tegezzel, két övvel, egy csodálatos sakktáblával, két felbecsülhetetlen értékű nyereggel, egy szíjas tőrrel, amely kétszáz ezüstmárkát ért, meg egy csodálatos munkával kidolgozott gyöngykagylóval. Mivel Lengyelország királya adófizetője volt a csehek királyának, s mivel Károly, Magyarország királya feleségül vette a lengyel király nővérét: Magyarország királya, Károly, ötszáz márka legfinomabb aranyat adott neki, hogy megváltsa őt a cseh királynak fizetendő adózástól. Elhatározták itt azt is, hogy ha e királyok közül bármelyiket vagy országukat valami ellenség támadná meg, a többiek kötelesek segítségére sietni. És ezt egymás között nagy eskükötéssel is megerősítették.”

Erre építettük a projektünket – s rendeztünk Kétyen egy háromnapos nemzetközi „királyi” találkozót szlovákiai, csehországi és lengyel partnerünk részvételével, melynek célja az volt, hogy megismertessük az emberekkel a közös történelmet, a V4 nemzetekre jellemző középkori táncokat, zenéket, mesterségeket, viseleteket, harci módokat, fegyverzeteket, ételeket, az egyszerű emberek és a királyi udvar életét. Az újkori kulturális örökséget is bemutattuk.