CSAPADÉKVÍZ HÁLÓZAT REKONSTRUKCIÓJA KÉTYEN

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL
Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00056
Kedvezményezett: Kéty Község Önkormányzata
Kéty község fejlesztésre kijelölt területén végzendő vízrendezési munkákat több, a községet jellemző körülmény
határozza meg.
A tervezés során a legfontosabb szempontok közé tartozik a község, a tervezési terület szerkezete, talajtani
adottságai, a beépítettség jellege, hidrológiai adottságai és a lejtési viszonyok. A projektterület szerkezete,
beépítettsége nagyban meghatározza a vízrendezési művek vonalvezetését, a nyílt vagy zárt rendszerű árkok,
csőátereszek kialakítását.
A Projektgazdának azért ezekre a projekt által érintett területekre esett a választása, mert a projekt által érintett
árkok gyűjtőárokként funkcionálnak, a fejlesztésre kijelölt utcáira és az utcákban keletkező csapadékvizeket
koncentráltan vezetik be a település csapadékvizeinek befogadójául szolgáló Kétyi árokba.
Valamint a korábbiakban bekövetkezett (2014. évi tavaszi és nyári vis maior helyzet) vízelöntési károk a
településnek ezeken a területein történtek.
A tervezési területeken – laza beépítésű, kertes családiházas jelleg – a zöld környezetbe jobban beleillő nyílt
csapadékvíz elvezető árkok kialakítása tűnik a megfelelő műszaki megoldásnak. Ez a rendszer jobban illeszkedik
a családiházas jellegű környezetbe, és ha a meglévő közművek, illetve a beépítettség jellege, sűrűsége engedi,
alacsonyabb beruházási költséggel is jár, mint a zárt csapadékcsatorna kialakítása.
A nyílt árkokhoz kapcsolódóan a szükséges helyeken zárt csatornaszakaszok, átereszek kerülnek kialakításra.
Ezek többnyire újként kerülnek kialakításra a régi rekonstrukciója nem lehetséges a nem megfelelő méretű
keresztmetszetek, valamint a jelenlegi műszaki állapot miatt (Hegedűs Gyula utca), kivételt képeznek ez alól a
Kossuth L. utcai vízlevezető árkok, ahol a nyílt árkok rekonstrukciója történik, a kapubejáró átereszek egy része
megfelelő, átépítésük nem indokolt.
A tervezési területek talajtani adottságai:
Kéty község bel- és külterülete völgyekkel és szurdokokkal sűrűn felszabdalt féloldalasan kiemelt, lapos tetejű,
vastag lösztakaróval fedett, egymással párhuzamos hegyhátakból, keskeny vízválasztó gerincekből és pusztuló
meredek lejtőkből áll.
Ezen jellemzők – a meglévő és kialakult lejtésviszonyok függvényében – alapvetően meghatározzák a kialakítandó
művek szilárd burkolattal való ellátását elsősorban a Kossuth L. utcai főgyűjtő árok esetében, amelynek célja
továbbá az árokmeder további berágódásának megakadályozása, a mértékadó árvizek zavartalan levezetésére
alkalmas, esztétikus meder kialakítása.
A tervezési területekből a Kossuth L. utca északnyugati-délkelet irányban erőteljesen lejtenek, ennélfogva a
csapadékvizek gyors lefolyásúak.
A Hegedűs Gyula utca és a Kossuth Lajos utca kereszteződésében országos jelentőségű védett természeti emlék

  • ex lege védett forrás – található. Valamint a Hegedűs Gyula utca északi oldali gyűjtőárkába gravitálnak – a völgy
    talpvonalához – egyéb helyi források is.
    A források befogására szilárd burkolattal ellátott árokmeder nem megfelelő, ebből adódóan a mértékadó árvizek
    levezetésére alkalmas „burkolt” árokfenék készül, kőpaplan árokrézsűvel kialakítva, amely súlyánál fogva
    megakadályozza az árokmeder további berágódását, a karbantartási munkák minimalizálódnak.